Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Středočeský kraj
  •  Praha-východ  (PH)
  • přístupno v návštěvních hodinách
50.15363900
14.61097200

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Jenštejn

© Jiří Čížek 03/2005
Zřícenina hradu založeného v 1. pol. 14. stol. Jenecem z Janovic. V 16. stol. nazývaný zámkem. Na počátku 17. stol. již uváděn jako pustý. Zkázu dovršili Švédové roku 1641. Ve 20. stol. zřícenina sloužila jako obydlí chudině.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Severovýchodně, nedaleko od Prahy je možné nalézt jediného svědka hradu ve věži, která zcela ponořená v místní parazitickou zástavbu, jež hrad bezostyšně spolykala, se majestátně tyčí a připomíná tak doby dávno minulé. Místečko stojí za navštívení v běžné sezoně.
Hrad Jenštejn, původně zvaný Jencenštejn a Jencštejn, na Müllerově mapě (r. 1720) Leschtein, byl založen v první polovině 14. století Jenčíkem z Janovic, dvorským místosudím v l. 1336–1361, a z té doby pochází spodní část jeho věže. Vybudován a dostavěn však byl patrně až za Pavla z Vlašimě, notáře královské komory, který jej koupil kolem r. 1368; k tomu roku je také prvně jmenován Pavlem z Jenštejna a to je i první zmínka o Jenštejně. Hrad byl vystavěn na skalnatém ostrohu v úzkém údolí potoka Chobotu. Hradní půdorys tvořil nepravidelný lichoběžník, obrácený širší stranou ke vstupu. Byl to vodní hrad, chráněný z jižní strany rybníkem, z ostatních příkopem vytesaným ve skále, který byl napouštěn vodou z rybníka. Dosud jsou zachovány zbytky brány, věže a v nepatrném rozsahu i obvodní zeď jednoho křídla paláce na vnitřním nádvoří, které bylo asi v úrovni okolní roviny, kdežto obvodní hradby dosahovaly zvenku úpatím svých zdí až k hladině rybníka. V jihovýchodním rohu hradního areálu stojí válcová věž, obklopená navenek masivní plášťovou zdí, spadající do někdejšího příkopu. Směrem k severu na ni navazovalo podélné vstupní křídlo, takže její válcová část krytá zděnou helmou napohled vyrůstala z jeho hmoty a byla viditelná až nad jeho střechou. Původní vstup do věže byl pouze brankou ve výši 8,6 m nad nádvořím hradu po můstku z hradního paláce. Zdvižený můstek zapadl do mělkého obdélníkového výklenku ve věži. Z předsíňky za brankou byl přístup jednak do kaple, zaujímající celé toto patro věže, sklenuté křížovou klenbou a s malým polygonálním presbytářem v tloušťce zdi, jednak na šnekové schodiště zřízené rovněž v síle zdi, které spojovalo kapli s klenutým patrem pod ní a s místností v patře nad ní; ostatní podlaží věže byl patrně přístupná jen po žebřících. Ačkoliv šlo o nevelký a málo důležitý hrad, jeví se v provedení stavby snaha docílit monumentálního vzhledu vytvořením větších optických celků i tím, že na válcové části věže je místy uplatněn typický prvek hradů a falcí 12. století, bosované zdivo, které mělo i malému opevněnému sídlu dodat dojem nedobytné mohutnosti a síly. Syn Pavla z Vlašimě arcibiskup Jan z Jenštejna užíval hradu jako oblíbeného sídla až do sporů s králem Václavem IV. Královi vlivní oblíbenci ochotně poskytovali záminky, jimiž provokovali arcibiskupa k prudkým odvetným opatřením, které měly za následek nové výbuchy králova hněvu. K nejbezohlednějším odpůrcům Jana z Jenštejna patřil králův podkomoří (od r. 1387) Zikmund Huler, který se asi r. 1390, neznámo jak, hradu Jenštejna zmocnil. Potom se majitelé hradu rychle střídali. R. 1402 a 1404 je jmenován Oldřich z Černčic jinak z Jenštejna, ale 1403 a 1404 i Ctibor z Jenštejna jinak z Libiše. V druhém desetiletí 15. století sídlila na Jenštejně pražská měšťanská rodina z Cách, z níž Jindřich se už r. 1418 nazýval rytířem, v třicátých letech měl Jenštejn Aleš Škopek z Dubé, kolem r. 1447 Jan z Liblic, r. 1465 Baltazar z Košíně, r. 1483 Vácalv Holec z Květnice. R. 1502 patřil Jenštejn Bohuslavovi Ojířovi z Očedělic a po něm jeho synu Janovi, r. 1521 jej odkázal Jan Zachariáš z Plotiště v dluhu nejvyššímu kancléři Království českého Ladislavovi ze Šternberka na Bechyni, ale už r. 1526 jej prodal Jan Litoborský z Chlumu Janovi Hrušovskému z Hrušova. Od jeho synů koupil Jenštejn r. 1539 Mikuláš Rendl z Úšavy, r. 1541 Hynek Krabice z Veitmile a hned následujícího roku Václav a Mikuláš Hrzánové z Harasova; při dělení hrzánského dědictví r. 1544 připadl Jenštejn Václavovi, který jej prodal r. 1560 Janu Dobřichovskému z Dobřichova. Další prodej r. 1568 Ladislavovi staršímu z Lobkovic nebyl zapsán do desk zemských, a když potom r. 1583 Dobřichovský zemřel, zabrala hrad, v té době nazývaný zámkem, bez ohledu na Lobkovicova práva pro dlužné pokuty Dobřichovského česká komora a připojila jej ke komornímu panství brandýskému. Od té doby patrně hrad nebyl obýván a chátral, takže už po čtrnácti letech, r. 1597, oznamoval brandýský hejtman Kašpar z Milštejna komoře, že Jindřich Homut na Radonicích žádal „o starý krov s jinejm dřívím v pustém zámku jenštejnském“, ale dodával, že „nad týmž zámkem při věži ještě kus krovu cihelného…stojí“, a snad považoval tehdy ještě opravu budovy za možnou. Zřejmě k ní však nedošlo, protože zápis z r. 1608 označuje Jenštejn jako „zámek starý a zpustlý“ a podle brandýského urbáře a z r. 1651 „tvrz Jenštejn…bývala cihlami přikryta a v ní pokojův nemnoho. Stojí na skále, okolo ní příkop dosti hluboký vodou napuštěný, přes něj býval most dřevěný, a to již všechno zpustlo a tak zpustlé stojí“. V minulém století a ještě na počátku tohoto století sloužila zřícenina za obydlí i hospodářské zařízení venkovské chudiny. Zříceného zdiva bylo použito jako stavebního materiálu k stavbě domků v prostorách hradu. Když stav horní části věže už ohrožoval sousední budovy, bylo po provedení archeologického průzkumu hradní torzo opraveno a tato významná historická památka r. 1977 zpřístupněna veřejnosti.
Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Střední Čechy
http://www.hrady.cz/data_g/166/8214

Galerie


© Jiří Čížek 03/2005
Ulička pod hradem
Ulička pod hradem
© Jiří Čížek 03/2005
Pohled z věže na zástavbu
Pohled z věže na zástavbu
© Jiří Čížek 08/2005

© Jiří Čížek 08/2005
Klenba presbytáře kaple
Klenba presbytáře kaple
© Ivan Grisa, 05/2004
Jenštejn večer
Jenštejn večer
© caraiman, 05/2009
V noci je hrad krásně nasvětlen.
Ukazatel ke hradu
Ukazatel ke hradu
© caraiman, 05/2009
Ukazatel ke hradu

© Prudký Martin, 07/2007
Kontraeskarpa hradního příkopu
Kontraeskarpa hradního příkopu
© Prudký Martin, 06/2007

© Prudký Martin, 07/2007

© Rodochrozit, 09/2007

© Rodochrozit, 09/2007

Půdorys místa

8214

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Jenštejn na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz