Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Česká republika
  • Ústecký kraj
  •  Litoměřice  (LT)
  • volně přístupno
50.61210900
14.28379300

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Levín

© Luděk Pitter 09/2006
Skromné pozůstatky po hradu. Podle nálezů existoval ve 2. pol. 13. st., zanikl snad během 14. st. Dochován zlomek hradeb a torzo objektu neznámého účelu. Ze zbytků zdiva postavena r. 1699 na vrcholu dosud stojící zvonice.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Chcete-li se podívat na místo, kde stával hrad Levín, je nejlepší se vydat do Úštěka vláčkem a odtud po silnici do Horní Vysoké. Na kopci nade vsí uvidíte střechu věže a na náměstíčku pod hradem je barokní kostel Povýšení sv. Kříže a hospůdka. V kraji čepujou Březňáka a to vůbec nechutná špatně :-)
Městečko Levín je prokazatelně slovanského původu. Zdejší úrodná, od severu chráněná kotlina byla záhy osídlena a jižně od městečka, u osady Hradce, jsou dodnes na zalesněném vrchu zřetelné zbytky slovanského hradiště, které však nebylo dosud archeologicky prozkoumáno. Na druhé straně hlubokého údolí Úštěckého potoka je druhý ostroh, na němž stával středověký hrad. Cesta k hradu vede od městečka na jih. Na vrcholku jsou zachovány nepatrné zbytky hradebních zdí, nejlépe pak zděný čtyřúhelníkový pozůstatek vnitřních zdí nepravidelného půdorysu, patřící objektu neznámého určení. Trosky tohoto hradu se zachovaly ve větší míře až do 19. století. Ještě v roce 1833 bylo vidět sklepy, zdi a schody. Tehdy byla přestavěna mohutná, dosud zachovaná zvonice, postavená r. 1699 ze zdiva levínského hradu. V r. 1878 zkoumal prof. Krause trosky hradu a nalezl ještě pískovcové části gotických oken, klenebních žeber, několik zbraní a dvě lebky. V nynějším barokním kostele v Levíně se zachoval kamenný klenební svorník s reliéfem Iva z doby po r. 1260, známý jako „levínský kocour“. Okolo lva jsou nepravidelně roztroušena nejasná písmena nebo znaky, o jejichž výklad se vede již více než sto let spor. Podle posledního výzkumu prof. Mareše jde o cyrilský nápis „Kristus vždy vítěz“ a reliéf lva jako symbol Krista. Stejně však může jít i o erbovní znamení prvních držitelů Levína Markvarticů, nebo jejich vedlejší větve Michaloviců, kteří měli ve znaku rovněž lvici. Zjistit alespoň hlavní dějinný vývoj tohoto hradu není zatím prakticky možné. Je především naprostý nedostatek pramenů a tam, kde se jméno Levín uvádí, vzniká pochybnost, zda jde o tento hrad. Proto jsou v dosavadní chudé literatuře o něm tak rozporné zprávy. Předem je třeba vyloučit tvrzení, že Levín patřil mezi obce, které r. 1169 dal johanitům král Vladislav II. Levín uvedený v jeho listině je dnešní Libov u Ústí nad Labem. August Sedláček se domníval, že zmíněný „levínský kocour“ je zobrazením erbu Heřmana z Ralska (1174–1197) nebo jeho syna Beneše (1197–1222). Při průzkumu trosek hradu v r. 1878 byly však nalezeny jen některé gotické stavební články, takže je málo pravděpodobné, že by zde stál již románský hrad, který podle A. Sedláčka „patřil k nejstarším hradům zděným“. Jediným nepřímým dokladem o zdejším hradu je zápis z r. 1538, podle něhož Jan Sezima ze Sezimova Ústí prodal „kus lesu k vinici na vykopání v hradišti pod Levínem“. Lze vyslovit pouze domněnku, že první opevněné sídlo v Levíně mohlo vzniknout nejdříve za prvního známého člena rodu Michaloviců, Beneše Okrouhlého (1217–1222), syna Beneše Markvartice, který seděl na dosud neznámém sídle, jímž by mohl být i Levín. Jeho syn Beneš Pyšný pak již držel jihočeský Velečín a vybudoval buď sám, nebo spíše jeho syn Jan v Pojizeří rodový hrad Michalovice (1256). Michalovicové totiž zcela určitě získali území okolo Levína nejpozději v druhé polovině 13. století, ale možná již dříve, právě za uvedeného Beneše Okrouhlého. Levín byl pak postaven jako hrad střežící toto jejich území. Pod ochranou nového hradu vzniklo nejen městečko Levín, ale i blízký Úštěk, ležící na jedné z významných cest. Když se těžiště moci Michaloviců přeneslo do Pojizeří, sídlili na levínském hradě asi jen jejich úředníci, zvláště když v blízkém Úštěku vznikl někdy v polovině 14. století hrad, kam se postupně přesouvalo i těžiště této části michalovického panství. Nicméně se Levín jako lokalita objevuje v pramenech poprvé až r. 1352, kdy je uváděn jako sídlo farnosti. O hradu není žádná zmínka. Levínský hrad zanikl nejpravděpodobněji za husitských válek, r. 1422, v době bojů o nedaleký Žižkův hrad Kalich. Držitelem levínského hradu byl patrně v této době Jan z Michalovic, řečený Michalec, aktivní činitel strany podjednou. Dobytí a poboření Levína, které klademe do této doby, odpovídá i tomu, že nalezené gotické články jsou vesměs ze 14. století. V nejstarším seznamu úštěckého panství z r. 1426, které je zřejmě totožné s bývalým levínským panstvím, se uvádí již jen ves Levín. Vyplývá z toho, že městečko Levín zřejmě bylo rovněž těžce poškozeno, takže kleslo na pouhou ves, a levínský hrad není dokonce uveden vůbec. Také v žádném dalším pramenu o Levíně se hrad již nikdy nepřipomíná. Definitivní soud o vzniku a době trvání levínského hradu však bude moci vyslovit jen podrobný archeologický průzkum.
Kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku - Severní Čechy, Nakladatelství Svoboda, Praha 1984
http://www.hrady.cz/data_g/406/38856

Galerie


© Luděk Pitter 09/2006
Zbytky zdiva
Zbytky zdiva
© Luděk Pitter 09/2004
Zbytky zdiva
Zbytky zdiva
© Luděk Pitter 09/2006
Zvonice na místě hradu
Zvonice na místě hradu
© Luděk Pitter 09/2006
Pohled od východu
Pohled od jihu
Pohled od jihu
© Luděk Pitter 09/2006
Nad oknem v prvním patře zbytek nápisu
Letopočet 1699
Letopočet 1699
© Luděk Pitter 04/2007
Na jihovýchodní stěně zvonice, je nad oknem v 1. patře zbytek nápisu.
Pohled od západu
Pohled od západu
© Luděk Pitter 09/2006
Západní nároží zvonice
Západní nároží zvonice
© Luděk Pitter 09/2006

© Petr Nožička 11/2009

© Petr Nožička 11/2009
Hradní kopec a městečko ze silnice u Horního Vysokého
Hradní kopec a městečko ze silnice u Horního Vysokého
© Ivan Grisa 03/2010

© František Kinař, 04/2016

Půdorys místa

38856

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Levín na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz