Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Polsko
  • małopolskie
  • volně přístupno
49.35381000
20.89078000

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Muszyna

celkový pohled přes čelní příkop
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
Zříceniny hradu krakovských biskupů. Založen ve 14. století, po dobytí uherskými vojsky r. 1474 opraven. Další rekonstrukce v 16. stol., koncem 17. stol. opuštěn. Dochovány zbytky zdí věže a paláce
Jak se Vám líbí?
Reklama
První zmínku o Muszynie nalezneme v listině z roku 1288, podle níž ves získal krakovský biskup Pavel. Součástí nového biskupského statku bylo i zdejší opevněné sídlo, které však nestálo v místě dnešní zříceniny ale na vyšším z obou vrcholů ostrohu. Hrad Muszyna se opět připomíná v listině z roku 1352 jako královský majetek. Snad byl zkonfiskován biskupu Janu Muskatovi králem Vladislavem Lokýtkem, který s ním byl v dlouholetých sporech. Do vlastnictví krakovských biskupů Muszynu vrátil až král Vladislav Jagellonský roku 1391. Roku 1474 bylo uhersko-polské pomezí zpustošeno nájezdem uherských vojsk pod velením Tomáše Tarczaye. Po krátkém obležení byl dobyt a poškozen i hrad Muszyna. Po uzavření mírové smlouvy uherská posádka odešla a uherský král Matyáš Korvín se zavázal hrad vrátit a finančně se podílet na jeho opravách. Podle některých badatelů se teprve tehdy sídlo změnilo z dřevohlinité stavby na kamennou, existence dřevohlinitého sídla v rukách mocných biskupů či přímo panovníka v exponované poloze na zemské hranici po dobu dvou století je však značně nepravděpodobná. Hrad byl opraven, díky stísněnému staveništi se však nemohl dále rozvíjet, přesto plnil nadále svou funkci správního centra panství a pohraniční strážní pevnosti spravované purkrabími a to poměrně dlouho – ještě v 16. století byl opraven a rezidenční funkci plnil až do poloviny 17. století, kdy purkrabí Wojciech Bedleński přesídlil do budovy při dvoře na úpatí hradního vrchu. Hrad samotný byl však opuštěn až na počátku 18. století, poté rychle chátral a brzo se proměnil ve zříceninu. Do centra pozornosti se zříceniny hradu dostaly znovu v 19. století. Výzkumy Bohdana Moravského před rokem 1863 umožnily z tehdy mnohem lépe dochovaného zdiva zrekonstruovat půdorys hradu. Další výzkumy pak probíhaly v letech 1963, 1973-4, 1991 a 1996.
Zany
Nevelký kamenný hrad byl postaven na vrcholu nižší části ostrohu nad řekou. Téměř pravidelný obdélník hradu o stranách 70 a 20 metrů byl od zbytku ostrohu oddělen šíjovým příkopem. Za ním v severním čele hradu stála mohutná hranolová věž s nárožními opěráky, hlavní obranná stavba, která svou hmotou kryla zbytek hradu. Za věží bylo nádvoří s vodním zdrojem uzavřené na východě obdélným patrovým palácem v přízemí dvouprostorovým. Na západě nádvoří uzavírala konvexně vedená obvodová hradba, v těchto místech není vyloučena existence druhé věže, obytného donjonu. Nevelká plošina jižně od nádvoří mohla skrývat hospodářské zázemí hradu. Tyto poměrně skoupé informace snad budou v budoucnu obohaceny o další poznatky provedených archeologických výzkumů, jejichž výsledky zatím nebyly v odborném tisku publikovány.
Zany
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

celkový pohled přes čelní příkop
celkový pohled přes čelní příkop
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
západní stěna čelní věže
západní stěna čelní věže
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
výběh klenby v suterénu čelní věže
výběh klenby v suterénu čelní věže
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
starší fáze opevnění - čelní příkop a val
starší fáze opevnění - čelní příkop a val
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
torzo čelní věže s opěráky - pohled od severozápadu
torzo čelní věže s opěráky - pohled od severozápadu
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
východní průčelí paláce s opěrným pilířem
východní průčelí paláce s opěrným pilířem
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
suterén čelní věže
suterén čelní věže
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
první fáze opevnění - pohled z pahorku jádra přes příkop na čelní val
první fáze opevnění - pohled z pahorku jádra přes příkop na čelní val
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
první fáze opevnění - pohled z čelního valu přes příkop na pahorek jádra
první fáze opevnění - pohled z čelního valu přes příkop na pahorek jádra
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005
torzo čelní věže s opěráky - pohled od severovýchodu
torzo čelní věže s opěráky - pohled od severovýchodu
© Pavel Zany Komárek 7.5. 2005

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Muszyna na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz