Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=&markers=icon:http://www.zriceniny.eu/img/icon/map_point_static.gif|label:zřícenina|54.96884480,-1.61041975&size=&zoom=&maptype=terrain&sensor=false) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/cizek/www/zriceniny.eu/http/page_detail.php on line 191
ERROR
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Spojené království
  • Anglie
  • přístupno v návštěvních hodinách
54.96884480
-1.61041975

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Newcastle upon Tyne

Newcastle
Donjon (obytná věž) od JV. Na popředí je vidět opevněné schodiště.
© Pavel Semple, 08/2011
Důležitý královský hrad z 11. stol. chránící Anglii před útoky Skotů. Původně dřevěný, ve 12. a 13. stol. vystavěn z kamene. Naposledy obléhán a dobyt Skoty r. 1644. V 19. stol. z větší části zbořen při rozšiřování města, dochovány zbytky hradeb, barbakán severní brány a veřejnosti přístupný donjon.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Hrad Newcastle (Nový hrad) se nachází v centru stejnojmenného města na severu Anglie. Město má dnes vlastní letiště a metro a žije v něm (včetně dalších přilehlých měst) přibližně jeden milion obyvatel. Hrad samotný se nachází ve vyvýšené poloze nad severním břehem řeky Tyne. Původně stál na menší ostrožně, ta však není v dnešní zástavbě velkoměsta patrná. Od poloviny 2. do 5. století zde stála římská pevnost Pons Aelius, která byla součástí Hadriánovy zdi. Hadriánovu zeď nechal postavit římský císař Hadrián v první polovině 2. století na ochranu římské říše proti nájezdům nepřátelských Piktů z dnešního Skotska. Tato zeď měřila 120 km a vedla napříč ostrovem ze západního pobřeží k pobřeží východnímu. Pevnost Pons Aelius na místě dnešního hradu navíc chránila most přes řeku. Pons znamená most a Aelius bylo rodové jméno císaře Hadriána, který jej nechal postavit. Po pádu římské říše se v ruinách pevnosti usadili Anglosasové. Od 7. století zde pohřbívali své mrtvé, zříceniny obvodové hradby pevnosti byly nejspíše využity jako obvodová zeď hřbitova. Od 10. století zde stál i kamenný kostelík, jehož základy byly nedávno odkryty a jsou k vidění na sever od hradního donjonu (obytné věže). V roce 1066 dobyli Anglii Normané. V roce 1076 se místní obyvatelstvo vzbouřilo proti Walcherovi, biskupu z Durhamu, který byl v té době správcem hrabství Northumbrie. V roce 1080 byl týž biskup zavražděn rozhněvaným davem lidí před svým kostelem v Gatesheadu. Normané potřebovali zajistit pořádek a z toho důvodu zde v roce 1080 Robert, nejstarší syn Viléma Dobyvatele, založil Nový hrad. Ten byl postaven v prostoru bývalé římské pevnosti na místě anglosaského hřbitova; při hloubení příkopu napříč hřbitovem byli nebožtíci doslova vyházeni ze země. Tímto činem Normané zpečetili porobu místního obyvatelstva a zajistili svou nadvládu. Starý kostelík se ocitl uvnitř hradu, jehož počáteční fáze byla dřevěná se zemním opevněním. V letech 1095 a 1096 obsadil vzbouřený hrabě z Northumbrie Robert Mowbray královské hrady Newcastle a sousední Tynemouth. Král Vilém II. je oblehl a dobyl. Skotský král David obsadil Newcastle v roce 1135, kdy se dožadoval Northumbrie na anglickém králi Štěpánovi. Na základě příslibu, že o tom bude Štěpán uvažovat, se David stáhnul. Když se pak ale nic nedělo, vpadnul v letech 1137 a 1138 do Northumbrie znovu. Na základě mírové dohody podepsané v Durhamu roku 1139 se stal hrabětem Northumbrie Davidův syn Jindřich. V letech 1168 až 1178 byl hrad přestavěn králem Jindřichem II. za tehdy ohromnou částku 1144 liber. Vedoucím stavitelem byl Maurice, nejspíše stejný Maurice, který projektoval hradní donjon (obytnou věž) v Doveru. Donjon v Newcastlu je mu velmi podobný, jen o něco menší. Vedoucími úředníky na stavbě kamenného hradu byli Guy Tisun, Robert Dilston, Josceleyne Rufus a Robert Fitz-Eve. Stavba byla na krátkou chvíli přerušena během skotského vpádu roku 1173, kdy byl hrad neúspěšně obléhán. Tato situace se pak opakovala i v roce následujícím. Na začátku 13. století nechal král Jan ve východní části hradu postavit velký sálový palác. Za vlády Jindřicha III. byl v letech 1247 až 1250 postaven barbakán (opevněné předbraní) v severní části hradu. Ten chránil severní bránu a byl založen před bránou na dně příkopu. Tento barbakán dosud stojí, stejně tak jako donjon, a je dnes nazýván Černá brána (Black Gate). Stavbou barbakánu byl vývoj hradu dokončen. Hrad byl po staletí důležitou královskou pevností na severu Anglie. Chránil Anglii před útoky Skotů a sloužil jako základna pro anglické vpády do Skotska. Byl proto anglickými králi často navštěvován. Král Jindřich III. tu byl v letech 1234, 1236 a 1238, král Eduard III. tu byl při svých nájezdech do Skotska nejméně pětkrát. Není však jasné, zda při svých návštěvách králové přenocovali na hradě nebo v některém z klášterů. Hrad byl převážně vojenskou pevností a pohodlí v něm oproti klášterům pro krále moc nebylo. Od začátku 14. století byl navíc často zmiňován jeho chatrný stav. Jediným doloženým přenocováním korunované hlavy byl nedobrovolný jednodenní pobyt skotského krále Viléma Lva během jeho zajetí v letech 1173 a 1174. Zděný hrad byl v té době ve výstavbě. Osada u hradu se mezitím rozrostla do významného obchodního města. To bylo postupně opevňováno kamennou hradbou, jejíž dokončení spadá do poloviny 14. století. Hrad se tak ocitnul uvnitř městského opevnění a začal ztrácet na vojenském významu. V 16. století sloužil západní úsek hradního příkopu jako městské smetiště a přízemí donjonu se stalo vězením. Ke konci století je hrad uváděn jako pustý. Roku 1618 král Jakub I. pronajal hrad svému bratranci Alexandru Stephensonovi. Ten v areálu hradu povolil výstavbu domů, z nichž pak vybíral nájemné. Vnitřní prostory hradu se staly vyhledávaným obchodním místem, protože šlo stále o královskou půdu, na kterou se nevztahovaly městské daně. Když v roce 1639 vypukl ozbrojený konflikt mezi králem a skotskými presbyteriány nazývaný „války biskupů“, král Karel I. pověřil Jakuba Astleyho revizí stavu hradu. V roce 1640 Skotové skutečně obsadili severní Anglii i s newcastleským hradem a drželi jej pak po dobu téměř jednoho roku. Po uzavření míru roku 1641 jim Karel I. musel zaplatit za odchod. V době občanské války (1642–1651) byl hrad provizorně opraven a vybaven děly. Skotové oblehli hrad a město roku 1644. Město padlo dne 19. října 1644 po několika měsících obléhání a poslední boj byl pak sveden o hrad samotný. Po občanské válce byl hrad opět rychle zastavěn obytnými domy a velký sál sloužil jako divadlo. Přízemí donjonu bylo stále vězením, v kapli uvnitř donjonu bylo skladiště piva a na střeše donjonu se pěstovaly ovocné stromy. K závěrečné zkáze hradu došlo během 19. století: hradby byly strženy a na jejich místě byly postaveny nové domy a ulice, navíc plochu hradu přetnuly dva železniční viadukty. Ty se u donjonu spojují a pokračují vjezdem do hlavního nádraží. Na druhou stranu ale proběhla oprava donjonu, který byl od roku 1811 ve vlastnictví města.
Pavel Semple, zdroj: ('Newcastle Castle', místní brožura)
Z hradu se zachoval čtverhranný donjon (obytná věž) ze sedmdesátých let 12. století. Ten je přístupný návštěvníkům v návštěvních hodinách. V jeho interiéru se nachází velký sál, kaple a soukromé královské pokoje. Uvnitř donjonu je také studna přístupná z druhého patra poblíž velkého sálu. Šachta studny tak prochází v síle zdi přízemím a prvním patrem až do patra druhého. Toto je běžný prvek anglických donjonů z té doby. Voda se ze studny přelévala vědry do nádrže, odtud ji pak olověné trubky rozváděly do různých částí donjonu (obytné věže). Z ochozu donjonu je nádherný výhled na město a na řeku Tyne. Na sever od donjonu stojí Černá brána (Black Gate) z poloviny 13. století. Jedná se o mohutný barbakán (opevněné předbraní) původní severní brány hradu. Po obou stranách jeho průjezdu stojí půlkruhové věže. Průjezd byl přístupný po padacím mostě. Další padací most se nacházel i mezi barbakánem a vlastní bránou, se kterou byl spojen dvojicí hradeb, které mezi sebou svíraly přístupovou cestu. Především jižní z těchto hradeb dosud stojí. Horní patra Černé brány byla v novověku přestavěná na byty, které jsou využívány i dnes. Interiéry Černé brány nejsou veřejnosti přístupné. Do postranních místností po obou stranách volně přístupného branského průjezdu lze nahlédnout přes mříže. Průjezd samotný je volně přístupný. Severní brána hradu měla podobu dvouvěžového branského domu (twin towered gatehouse). Dvě čtverhranné věže mezi sebou svíraly průjezd brány. Dochovaly se z ní již jen skromné fragmenty věží. Za zmínku dále stojí zachovalý úsek obvodové hradby v jižní části hradního areálu nad řekou, včetně výpadní brány.
Pavel Semple
http://www.hrady.cz/data_g//.jpg

Galerie

Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Donjon (obytná věž) od JV. Na popředí je vidět opevněné schodiště.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Černá brána od západu.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Průjezd Černé brány.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Klenutá místnost na jižní (pravé) straně průjezdu Černé brány.

© Pavel Semple, 08/2011
Klenutá místnost na severní (levé) straně průjezdu Černé brány.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Pohled na vnitřní portál průjezdu Černé brány.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Pohled na Černou bránu od JV z prostoru bývalé severní brány hradu. Nalevo je patrná spojovací hradba mezi Černou bránou (barbakánem) a severní bránou hradu.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
O významnosti tohoto důležitého královského hradu dosud svědčí i tento základ hradby.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Pohled na Černou bránu od jihu. Úplně napravo je patrný fragment severní brány, k němuž je hradba připojena na spáru.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Informační panel s perspektivní rekonstrukcí podoby hradu.
Newcastle
Newcastle
© Pavel Semple, 08/2011
Zachovalý jižní úsek obvodové hradby při pohledu z vnitřního prostoru hradu.
new
new
© Pavel Semple, 08/2011
Model hradu při pohledu od severu. Dole na popředí je Černá brána a severní brana. Nalevo je zaniklý velký sál.

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Newcastle upon Tyne na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz