Logo zříceniny
Zříceniny hradů, server ve výstavbě ...

Warning: file_get_contents(http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=&markers=icon:http://www.zriceniny.eu/img/icon/map_point_static.gif|label:zřícenina|52.85998419,-4.10918713&size=&zoom=&maptype=terrain&sensor=false) [function.file-get-contents]: failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 400 Bad Request in /home/cizek/www/zriceniny.eu/http/page_detail.php on line 191
ERROR
Základní informace
Pozice místa na mapě
  • Zřícenina hradu
  • Spojené království
  • Wales
  • přístupno v návštěvních hodinách
52.85998419
-4.10918713

Poslední návštěvníci
Podle záznamu v návštěvní knize. ...

Oblíbená místa

Zřícenina hradu Harlech

Harlech
Pohled z parkánu na jižní věž dvouvěžového branského domu. Napravo jsou pozůstatky menšího branského domu v hradbě parkánu nad východním příkopem.
© Pavel Semple, 06/2010
Hrad založen v květnu 1283 anglickým králem Eduardem I. Dobyt Velšany roku 1404, poté dobyt zpět Angličany roku 1409. Znovu obležen a dobyt v letech 1468 a 1647. Lichoběžný areál má v nárožích okrouhlé věže, na východě mohutné branské stavení s okrouhlými věžemi v čelních nárožích a kaplí v patře.
Jak se Vám líbí?
Reklama
Zříceniny hradu Harlech stojí v dominantní poloze na skalnatém kopci nad západním pobřežím Walesu. Kolem hradu se rozkládá stejnojmenné městečko a na východ od něj se zvedá pohoří Snowdonia. Jedná se o jeden z nejznámějších hradů Británie. Hrad byl založen v květnu roku 1283 anglickým králem Eduardem I. v rámci okupace severního Walesu. Velšský princ Llywelyn ap Gruffudd se v roce 1272 odmítl podřídit Eduardově nadvládě poté, co byl Eduard I. korunován anglickým králem. To přimělo Eduarda I. k invazi do severního Walesu v roce 1277. Anglické vojsko v tomto roce zabralo značné teritorium Walesu a velšský princ byl obklíčen sítí nových hradů, postavených Angličany na hranici jeho panství. Spory však pokračovaly a Eduard I. nakonec přistoupil k druhé a závěrečné invazi v závěru roku 1282. V prosinci 1282 byl Llywelyn ap Gruffudd zabit a v prvních měsících roku 1283 pak byly poraženy poslední oddíly velšského odporu v horách Snowdonie. Král Eduard I. dokonal porobu velšského národa výstavbou závěrečné skupiny hradů v srdci pokořeného území. Do této skupiny patří i Harlech spolu s dalšími hrady Conwy a Caernarfon. Všechny tyto ‘okupační’ hrady byly postaveny na pobřeží za účelem snadného zásobování z moře a záchrany hradu v případě obležení. Král Eduard I. měl na moři naprostou převahu a dobře věděl, že jej Velšané na moři neohrozí. Na pevnině byla situace jiná, Velšané se neustále bouřili a k Angličanům byli velmi nepřátelští. Výstavba hradu tak probíhala pod ochranou vojska. Mezi 14. a 20. květnem roku 1283 byly na staveniště poslány dvě zásilky hotovosti v hodnotě 100 liber, s vojenským doprovodem. V roce 1286 bylo na stavbě zaměstnáno dohromady 940 lidí. Z toho bylo 227 zedníků, 115 lidí na práci v lomech, 30 kovářů, 22 truhlářů a 546 lidí v pomocných rolích. V prvním roce stavby byla jako první postavena hlavní hradba hradu do dostatečné výše, aby poskytla ochranu staveniště. Postup stavby je dosud patrný ve změnách zdiva. První etapa výstavby obvodové hradby se zastavila ve výšce 4,5 m nad zemí. Zajímavostí je také to, že severní, jižní a západní kurtiny (úseky hradeb mezi věžemi) byly zesíleny teprve v závěrečném stádiu výstavby. Projekcí a stavbou hradu byl stejně jako u všech ostatních královských hradů pověřen mistr Jakub ze St. George. Ten přišel na anglický dvůr ze Savojska na výslovné přání krále Eduarda I. Od roku 1290 byl Jakub také purkrabím na právě dokončeném Harlechu. Hrad prošel svou první zatěžkávací zkouškou během velšského povstání v letech 1294-95, pod vedením Madoga ap Llywelyn. Hrad byl zcela obklíčen a obléhání přečkal právě díky zásobování po moři. Po zkušenostech z tohoto obležení byla hradbou obehnána i skalnatá stráň na severní straně hradu. U západní paty hradní skály již od počátku existovala Vodní brána s přímým přístupem z moře. Od této brány stoupala vzhůru západním svahem hradbou opevněná cesta. V letech 1332 až 1372 byl správcem hradu nejschopnější voják ve službách krále Eduarda III, Walter Manny. V letech 1400-14 proběhlo poslední velké povstání Velšanů proti anglické nadvládě, pod vedením Owaina Glyn Dwr. Hrady Aberystwyth, Beaumaris, Caernarfon a Harlech byly v roce 1403 posledními baštami anglické nadvlády v okolí. Po dlouhém obléhání byl Harlech dobyt ke konci roku 1404. Owain si jej zvolil za své sídlo a pravděpodobně zde byl korunován na velšského prince za přítomnosti poslů ze Skotska, Francie a Španělska. Situace se ale otočila a v letech 1408-09 byl hrad znovu obležen, tentokrát svými původními majiteli. Anglické vojsko pod vedením Harryho z Monmouthu, velšského prince a budoucího krále Jindřicha V. Anglického, podrobilo hrad těžké palbě z děl. Hrad byl dobyt v únoru 1409. Harlech sehrál důležitou roli také ve Válce růží, kdy o anglický trůn bojovaly dva rody, páni z Lancasteru a páni z Yorku. Roku 1460 se sem uchýlila královna Margareta z Anjou, manželka krále Jindřicha VI. Lancasterové hrad drželi téměř deset let proti vůli vítězného pána z Yorku, krále Eduarda IV. Ten roku 1468 pověřil Viléma Herberta z Raglanu dobytím hradu. Vilém shromáždil veliké vojsko o síle 7000-10000 mužů. Obležený hrad měl posádku 50 mužů. Královské vojsko tak bylo v jednoznačné převaze a posádka hradu nemohla doufat v žádnou pomoc. Přesto hrad drželi téměř celý měsíc a vzdali se 14. 08. 1468. Jejich hrdinná obrana je opěvována ve známé písni Men of Harlech (Muži z Harlechu). Není známo, zda byl hrad po tomto obléhání opraven. Roku 1539 je jeho stav uváděn jako zchátralý. Doslova je uvedeno, že v případě útoku Skotů či Francouzů by nevydržel ani hodinu. Roku 1564 je znovu zmiňován již jako zřícenina. V době vlády královny Alžběty I. (1558-1603) zde zasedal soud. Za tímto účelem musel být opraven alespoň dvouvěžový branský dům (twin towered gatehouse). Svou poslední vojenskou roli hrad sehrál během Anglické občanské války (1642-51). Harlech byl držen ve jménu krále jeho purkrabím, Vilémem Owen z Brogyntyn. Parlamentní vojsko hrad oblehlo v červnu 1646. Posádka o síle 44 mužů se nakonec vzdala 15. 03. 1647. Parlamentní příkaz k demolici hradu naštěstí nebyl vykonán. Od 18 stol. hrad přitahoval mnohé malíře, například Paula Sandby (1731-1809), J. M. W. Turnera (1775-1851), Johna Varley (1778-1842) a další. Hrad byl po celou tuto dobu královským majetkem. Roku 1914 byl převeden do majetku státního úřadu Office of Works. Po první světové válce zde proběhl rozsáhlý archeologický výzkum a konzervace zdiva. Dnes se o hrad stará CADW, velšský úřad památkové péče.
Pavel Semple, zdroj: ( Arnold Taylor, 'Harlech Castle', CADW, The Westdale Press, 2002)
Jedná se o jednodílný koncentrický hrad (vnitřní plášť hradby je ze všech stran obehnán vnějším hradebním pláštěm, tzv. parkánem). Podle české hradní terminologie se jedná o francouzský kastel (hrad s nárožními věžemi, které vystupují před hradbu a umožňují tak boční střelbu neboli flankování). Označení francouzský kastel se však v Británii nepoužívá. Mírně lichoběžný hrad je v nárožích chráněn čtyřmi flankovacími věžemi, které byly v patrech obytné. Přístup do hradu umožňuje mohutný dvouvěžový branský dům (twin towered gatehouse) ve východní kurtině (hradbě mezi dvěma věžemi). Jedná se o obdélný palác s průjezdem v přízemí. V čele paláce jsou dvě půlkruhové, dovnitř otevřené věže. Ty mezi sebou svírají portál brány, který tak chránily boční střelbou. Na nádvorní straně paláce jsou v nárožích dvě menší válcové věže s točitými schodišti. Podlaží dvouvěžového branského domu byla dřevěná. Průjezd brány je překlenut kamennými oblouky, na nichž dřevěná podlaha spočívala. V mezerách mezi těmito oblouky byly otvory v podlaze ke shazování kamení či vosku na nepřítele. Přímo nad průjezdem se nacházela hradní kaple s východním hrotitým oknem, situovaným mezi oběma věžemi nad portálem brány. U tohoto okna stál oltář. Zajímavostí je, že právě zde podlahou procházely dva hřebeny (železné mříže brány), jeden před oltářem a druhý za ním. Ve zdvižené poloze tak hřebeny vstupovaly do prostoru kaple. Při mši byly spuštěny v závislosti na tom, jak byla řešena jejich obsluha. Mohly být na sobě nezávislé se samostatnými závažími, anebo na společné kladce a tím pak jeden druhému protiváhou. Ve druhém případě byl vždy jeden hřeben spuštěn a druhý zdvižen. Při mši by tak byl druhý hřeben (ten před oltářem) spuštěn a ten první (za oltářem) zdvižen. V každém případě toto řešení nedalo účastníkům mše zapomenout, že se nachází ve vojenské pevnosti. Dvouvěžový branský dům byl hlavní obytnou stavbou hradu. Při severní, západní a jižní kurtině stály další stavby. Velký sál a kuchyně byly postaveny podél západní kurtiny. Další samostatná kaple a pekárna stály při severní kurtině. Jádro hradu je ze všech stran chráněno parkánovou hradbou (nižší vnější hradbou). Ta v nárožích hradu kopíruje kruhový obvod válcových věží. Na východní přístupové straně je před dvouvěžovým branským domem v hradbě parkánu další, podstatně menší dvouvěžový branský dům. Jedná se však jen o dvě plné půlkruhové věžice vybíhající na konzolách ze zdiva parkánové hradby. Mezi nimi je kulisová brána. I přes své skromné provedení tento branský dům zvyšuje celkový dojem mocnosti hlavního branského domu. Na východní a jižní straně je navíc před parkánem ve skále vylámaný příkop. Přístupová cesta jej původně překonávala po mostě se dvěma obdélnými mostními věžemi z 1 pol. 14 stol. Na západním úpatí hradní skály dosud stojí vodní brána. Ta poskytovala přímý přístup z moře. Od ní pak stoupá západním svahem cesta s hradbou k jihozápadnímu nároží jádra hradu. Moře je dnes z důvodu nánosu usazenin od hradu vzdáleno 1 km. Tato oblast je plná písečných dun. Ve středověku však moře sahalo až k patě hradní skály. Zdivo hradu dosud stojí téměř ve svém plném rozsahu. Pouze velký sál, kaple a další stavby v nádvoří hradu jsou zachovány fragmentálně. Dvouvěžový branský dům je stále dominantou celého hradu. Na koruně jeho zdiva je dokonce částečně zachovalý komín se čtyřmi kouřovody, vedoucími ze čtyř odlišných krbů v jeho interiéru. Hrad Harlech je důkazem dokonalosti hradního stavitelství, o kterou král Eduard I velmi cíleně usiloval. Tato dokonalost spočívá v maximálním využití možnosti boční střelby (flankování) z věží, které vystupují před hradby a také v koncentricitě hradu (vnitřní hradba je ze všech stran obehnána vnější parkánovou hradbou). Vyvrcholením tohoto úsilí o dokonalost hradního stavitelství pak byla stavba hradu Beaumaris na severozápadě Walesu.
Pavel Semple, zdroj: ( Arnold Taylor, 'Harlech Castle', CADW, The Westdale Press, 2002)
http://www.hrady.cz/data_g/11157/128337

Galerie

Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Pohled z parkánu na jižní věž dvouvěžového branského domu. Napravo jsou pozůstatky menšího branského domu v hradbě parkánu nad východním příkopem.
Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Nádvorní průčelí dvouvěžového branského domu se dvěma schodištovými věžemi v nárožích.
Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Pohled z parkánu na severní věž dvouvěžového branského domu. V rohu u paty věže jsou pozůstatky obdélné výsernice (žumpy). Nalevo jsou pozůstatky menšího branského domu v hradbě parkánu nad východním příkopem.
Jeden z mnoha krbů v interiéru dvouvěžového branského domu s částečně zachovalým komínem
Jeden z mnoha krbů v interiéru dvouvěžového branského domu s částečně zachovalým komínem
© Pavel Semple, 06/2010
Ochoz dvouvěžového branského domu a částečně zachovalý komín
Ochoz dvouvěžového branského domu a částečně zachovalý komín
© Pavel Semple, 06/2010
Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Celkový pohled na hrad od severozápadu, od pobřeží. Moře původně sahalo až k patě hradní skály.
Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Celkový pohled na hrad od jihovýchodu. Na pozadí je vidět rozsáhlá oblast pobřežních dun.
Harlech
Harlech
© Pavel Semple, 06/2010
Pohled ze dna příkopu na východní frontu hradu. Uprostřed stojí dvouvěžový branský dům, napravo je SV nárožní věž.

Půdorys místa

128337

Komentáře

Návštěvní kniha

Mapa

Reklama <
Místa v okolí
Nic blizko se nenaslo, tak zvětšíme rádius...
Harlech na serveru Hrady.cz


Na serveru jsou shromážděny záznamy zřícenin různých míst v hranicích České republiky. Informace jsou aktualizovány náhodně, přímo návštěvníky míst.
Obsah serveru zriceniny.eu je čerpán ze serveru www.hrady.cz.

Na všechny uvedené informace se vytahuje autorský zákon. Bez svolení vlastníka autorských práv není další šíření informací povoleno.
© 2011 - 2018
Atthero s.r.o
IČ: 02120224

My status
Get Skype and call me for free.

Credits webfly.cz